Міськрайонна газета

ДІЇ ПЕНСІОНЕРА ПРИ НЕ ОДЕРЖАННІ З ПОТОЧНОГО РАХУНКУ БАНКУ ПЕНСІЇ БІЛЬШЕ ЯК ОДИН РІК

Виплата пенсій через банківські уста­нови регулюється Порядком виплати пен­сій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги че­рез їх поточні рахунки у банках, затвер­дженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 «№1596 (зі змі­нами)

Пунктам 14 Порядку передбачено, що якщо суми пенсій та грошової допомоги одержуються за довіреністю більше як один рік або не одержуються з поточного рахунка більше як один рік, уповноваже­ний банк зобов'язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду не пізніше 28 числа місяця, у якому вини­кли такі обставини, а одержувач пенсії— подати нову заяву в орган Пенсійного фонду.

У разі невиконання одержувачем пенсії цієї умови орган Пенсійного фонду при­пиняє перерахування пенсії на поточний рахунок у визначену одержувачем уста­нову банку і здійснює виплату через підприємство поштового зв'язку за місцем проживання одержувача в установленому  порядку.

Пенсіонер після надходження повідомлення від управління Пенсійного фонду має надати заяву про поновлення виплати коштів через банк. Заяву можна надати до зазначеного управління Фонду або залишити в банку, де пенсіонер ви­явив бажання одержувати пенсію.